Cienījamie vecāki!

Lai garantētu drošu vidi nodarbībās, ievērojot ieteikumus Covid-19 ierobežošanai, Bauskas BJC nodarbības notiek attālināti vai individuāli.

Par katra pedagoga noteikto nodarbību kārtību audzēkņi un vecāki tiks informēti e-klasē.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar pedagogu!