Darbības joma

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Bauskas BJC) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kura realizē interešu izglītības programmas kultūrizglītības, tehniskās jaunrades un citās jomās, rīko saturīgus brīvā laika pavadīšanas pasākumus un nometnes skolēnu brīvlaikā, sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamentu un citām valsts institūcijām pasākumu un projektu organizēšanā Bauskas un citu novadu skolēniem.

Bauskas BJC darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi, normatīvie akti un Bauskas BJC Nolikums.