Home » Interešu izglītības metodiskais darbs

Interešu izglītības metodiskais darbs

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības metodiķi koordinē un rīko skates, konkursus, izstādes interešu izglītības jomās: tautas deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, vides izglītība un tehniskā jaunrade.

Katru interešu izglītības jomu pārzina un koordinē kompetents jomas metodiķis.

Metodiskā darba organizācija un plānošana notiek, savstarpēji sadarbojoties metodiķiem, iestādes vadībai, pedagoģiskajam kolektīvam un tehniskajiem darbiniekiem.