Interešu izglītības metodiskais darbs

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības metodiķi koordinē un rīko Bauskas novada izglītības iestāžu skolēnu skates, konkursus, izstādes interešu izglītības jomās: tautas deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, mūzika, skatuves runa un teātris.

Skates un konkursi interešu izglītībā 2024.gadā Bauskas novada skolēniem

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais Konkursu nolikumi,  pieteikumi
20.Februāris Bauskas Pilsētas pamatskola Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024” 1.kārta Z.Jēgere  

Balsis – vērtēšanas protokols

 

 

6.marts Bauskas Kultūras centrs Bauskas novada izglītības iestāžu 4.-9.klašu koru, 5.-12.klašu koru un zēnu koru konkursa 1.kārta Z.Jēgere
7.marts

 

Bauskas Kultūras centrs Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2024” 2.kārta Z.Jēgere https://www.visc.gov.lv/lv/muzika
13.marts Bauskas muzejs

Bauskas BJC Sarkanā māja

Bauskas KC

Bauskas novada bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls  “Ar sauli” I.Liepa,
 

Vērtēšanas_protokols_saules_ritmi_2024

Vērtēšanas_protokols_uz_2._kartu_izvirziti_2024

Simpātiju_balvas

zemgale_protokols_Saules_ritmi

 

 

 

14. marts Bauskas BJC Dzeltenā  māja  “Dižošanās gadatirgus “Iepazīsim   novadu spēlējot!” noslēguma pasākums V. Cerusa
26.marts Bauskas BJC Dzeltenā  māja

Rīgas  ielā 8

Bauskas novada izglītības iestāžu skolēnu Skatuves runas priekšnesumu konkursa I kārta

V.Puķe nolikums_skat_runa_bauskasnovads_2024

Vērtēšanas_protokols_skatuves_runa_24

 

 

4.aprīlis Jelgavas 4.vidusskola

4.-9.klašu koru, 5.-12.klašu koru un profesionālās izglītības iestāžu un koledžu meiteņu koru konkursa 2.kārta

Z.Jēgere https://www.visc.gov.lv/lv/muzika
11.aprīlis Īslīces KN

Bauskas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate

L.Irbīte nolikums_deju_skate_bauskasnovads_2024
14.aprīlis Jelgavas JN “Junda”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Saules ritmi” Zemgales kārta

I.Liepa https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla
16.aprīlis Bauskas BJC Dzeltenā  māja

Skatuves runas priekšnesumu konkursa II kārta (Zemgales reģions)

V.Puķe https://www.visc.gov.lv/lv/teatra-maksla
18.aprīlis Bauskas BJC Dzeltenā  māja

Rīgas ielā 8

Pasākumu cikls  ”Mana dažādā – vienīgā Latvija”, veltīts Latvijas Republikas 105. gadadienai: pētījumu un jaunrades darbu konkurss ”Esmu dzimis zemgalietis. Esmu baušķenieks.”/V. Plūdons/

V.Cerusa Literaro_eseju_un_jaunrades_darbu_konkurss_nolikums_2024
19.un 20.aprīlis Valmiera, Viestura vidusskola

XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu”

V.Puķe https://www.visc.gov.lv/lv/teatra-maksla

Piesakās katra izglītības iestāde individuāli

līdz 2024.gada 28.martam

zane.svede@valmiera.edu.lv

24.maijs

25. maijs

Dobele

Venstspils

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” L.Irbīte https://www.visc.gov.lv/lv/dejas

Piesakās katra izglītības iestāde individuāli

līdz 2024.gada 1.februārim

zanda.murniece@visc.gov.lv

6.un 7.jūnijs Jūrmala VI Latvijas skolu jaunatnes teātru festivāls – parāde “2×2 IR PIECI” V.Puķe Piesakās katrs kolektīvs atsevišķi 

https://www.visc.gov.lv/lv/teatra-maksla

 

 

TAUTAS DEJA

Metodiķe Ligita Irbīte t.29710741 e-pasts: ligita.irbite@bauskasnovads.lv

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Metodiķe Indra Liepa t.26363407 e-pasts: indra.liepa@bauskasnovads.lv

MŪZIKA

Metodiķe Zaiga Jēgere t.25980259 e-pasts:  jegerzaiga@inbox.lv

SKATUVES RUNA UN TEĀTRIS

Metodiķe Veronika Puķe t.29120477 e-pasts: veronika.puke@bauskasnovads.lv

NOVADA KULTŪRAS  MANTOJUMS

Atbildīgā Vija Cerusa t.28605292 e-pasts: vicevija@inbox.lv