Home » Interešu izglītības metodiskais darbs

Interešu izglītības metodiskais darbs

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības metodiķi koordinē un rīko Bauskas novada izglītības iestāžu skolēnu skates, konkursus, izstādes interešu izglītības jomās: tautas deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, mūzika, skatuves runa un teātris.

prezentācija_pasakumi_23

Bauskas novada interešu izglītības pasākumu plāns

2022./2023.mācību gadam

TAUTAS DEJA

Metodiķe Ligita Irbīte t.29710741 e-pasts: ligita.irbite@bauska.lv

  • Bauskas novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošie koncerti

NOLIKUMS Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošie koncerti

lejuplādei_1_.2._3.pielikums

  • Tautas deju festivāls „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

NOLIKUMS latvju_berni_danci_veda_nolikums_2023

lejuplādei_1_.2.pielikums

 

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Metodiķe Indra Liepa t.26363407 e-pasts: indra.liepa@bauska.lv

  • Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate

„Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, 1.kārta – Bauskas novada konkurss un skate

Mākslas darbu konkursa un tērpu skates  vērtēšanas protokols. vert_protokols_14_03_23

 https://failiem.lv/u/27dyrnznj  festivāla fotogrāfijas atmiņas. Fotogrāfiju autors ir Ģirts Donerblics.

NOLIKUMS Toni un pustoni_2023_nolikums

IZSTĀDEI IESNIEGTO DARBU SARAKSTS – PIETEIKUMS

lejuplādei_Toni_pustoni_pielikums Nr. 2_2

lejuplādei_Toni un pustoni_2023_tērpu skate

MŪZIKA

Metodiķe Zaiga Jēgere t.25980259 e-pasts:  jegerzaiga@inbox.lv

  • Bauskas novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2023”

Konkursa rezultāti Balsis – vērtēšanas protokols

NOLIKUMS balsis_nolikums_2023

lejuplādei_balsis_pielikums

  • Bauskas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss

Konkursa rezultāti Protokols – koru skate (5.-9.kl., 5.-12.kl)

 NOLIKUMS 5_9_koru_konk_nolikums_2023

lejuplādei_5.-9.pielikums

  • Bauskas novada zēnu koru konkurss “PUIKAS! DZIEDĀSIM!”

Konkursa rezultāti Puikas! Dziedāsim!

 NOLIKUMS zenu_koru_salidojums_nolikums_2023

lejuplādei_pielikums

SKATUVES RUNA UN TEĀTRIS

Metodiķe Veronika Puķe t.29120477 e-pasts: veronika.puke@bauska.lv

  • Bauskas novada skolēnu skatuves runas konkurss

Konkursa rezultāti skatuves_runas_konkursa_rez_21_03_23

Foto no konkursa https://failiem.lv/u/ke7em4k55 fotogrāfs Ģirts Donerblics

NOLIKUMS skat_runas_nolikums_23_bauskas_novads

lejuplādei_pielikums

NOVADA KULTŪRAS  MANTOJUMS

Atbildīgā Vija Cerusa t.28605292 e-pasts: vicevija@inbox.lv

  • Dižošanās gadatirgus “Bauskas  novada pilsētu/ pagastu dārgumi”

Vērtējums un nominācijas Vērtēšanas tabula_dižošanās

NOLIKUMS nolikums_bauskas_novada_dargumi_23

lejuplādei_pielikums

TRASES AUTOMODELISMS

Atbildīgais Agris Kiršteins t. 29243849, e-pasts: hobijs@inbox.lv

NOLIKUMS bauskas kauss23