Home » Par mums

Par mums

img_5234

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Bauskas BJC) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kura realizē interešu izglītības programmas kultūrizglītības, tehniskās jaunrades un citās jomās, rīko saturīgus brīvā laika pavadīšanas pasākumus un nometnes skolēnu brīvlaikā, sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamentu un citām valsts institūcijām pasākumu un projektu organizēšanā Bauskas un citu novada skolēniem.

Bauskas BJC darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi, normatīvie akti un Bauskas BJC Nolikums.

 Mācību darba uzskaiti Bauskas BJC veic elektroniskā skolvadības sistēmā „e-klase”.

Uzņemšana nodarbību grupās notiek pamatojoties uz audzēkņa vecāka un Bauskas BJC līgumu par izvēlētās programmas apguvi, mācību materiālu līdzfinansējuma apmaksai vecākiem tiek izsniegti elektroniskie rēķini.

Izglītības procesa nodrošināšanai, pedagogu darba samaksas mērķdotācijas apmēra noteikšanai, pedagogu tarifikācijas elektroniskajai saskaņošanai un izglītojamo reģistra veikšana notiek darbs Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbība notiek Bauskas pilsētas divās ēkās:

Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14 un Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8.

Kontakti: Administrācija, Kalna iela 14, tālr. 63924006, e-pasts: bjc@bauska.lv