Par mums

 

02.12.2022.

 

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Bauskas BJC) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kura realizē interešu izglītības programmas kultūrizglītības, tehniskās jaunrades un citās jomās, rīko saturīgus brīvā laika pavadīšanas pasākumus un nometnes skolēnu brīvlaikā, sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamentu un citām valsts institūcijām pasākumu un projektu organizēšanā Bauskas un citu novada skolēniem.

Bauskas BJC darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi, normatīvie akti un Bauskas BJC Nolikums.

Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbība notiek Bauskas pilsētas divās ēkās: Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14 un Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8.

Audzēkņiem tiek nodrošināta daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē, zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā. Dažādu vecumu audzēkņi ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas trīsdesmit interešu izglītības programmās.

Mēs lepojamies ar audzēkņiem un pedagogiem, kuri radoši darbojas pulciņos, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos!
Īpašā pievienotā vērtība ir vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un iesaistās ideju īstenošanā!

Uzņemšana nodarbību grupās notiek pamatojoties uz audzēkņa vecāka un Bauskas BJC līgumu par izvēlētās programmas apguvi, mācību materiālu līdzfinansējuma apmaksai vecākiem tiek izsniegti elektroniskie rēķini.

Mācību darba uzskaiti Bauskas BJC veic elektroniskā skolvadības sistēmā „e-klase”.

Mūsu moto: Priecīgs tu nāc, darboties sāc!