Home » Rekvizīti

Rekvizīti

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Kalna iela 14, Bauska, LV-3901
Reģ. Nr. 90000033231
Norēķinu konts:
AS „SEB Banka”
Kods UNLALV2X29
Konta Nr. LV80UNLA0029700130217

Telefons 63924006